Beroepsgroep

Spread the love

hand schuddenOp 1 februari 2001 is de Wet koop op afstand in werking gestreden. De voorschriften van deze wet zijn opgenomen in de artikelen 46a-46j Boek 7 BW onder de Afdeling 9a: Overeenkomsten op afstand.
Deze wet legt specifieke informatieverplichtingen op aan aanbieders van producten en diensten voor de consument, die zich rechtstreeks laten vertalen in eisen die moeten worden gesteld aan websites.

In aanvulling op deze regelgeving worden er nu ook wettelijke regels ontworpen voor de digitale omgeving: Aanpassingswet richtlijn inzake electronische handel ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000. Deze richtlijn beperkt zich niet tot communicatie en transacties met consumenten, maar bestrijkt in principe het gehele gebied van electonisch handeldrijven en is uiterst relevant voor de inhoud van websites. De richtlijn schept onder meer de verplichting om bepaalde informatie voor het aangaan van transacties te verschaffen.

Een van de belangrijkste verplichtingen die nu al op grond van de Wet koop op afstand geldt voor degene die via een website producten en diensten aanbiedt aan consumenten is het verschaffen van voldoende informatie. Het gaat om de volgende gegevens: identiteit en adres van de aanbieder; de belangrijkste kenmerken van de aangeboden goederen en diensten; de prijs met inbegrip van alle belastingen; de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de transactie.

Het niet voldoen aan deze verplichting geeft de consument, behoudens enige uitzonderingen, binnen drie maanden vanaf voldoening van de transactie het recht om zoner pgaaf van redenen de transactie te ontbinden. Indien bij een transactie op afstand persoonsgegevens worden verstrekt is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Bij het eploiteren van veel websites is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens. Dit is pas toegestaan als wordt voldaan aan de eisen van de WBP, dus als de gegevens behoorlijk en zorgvuldig worden verzameld, bewerkt, opgeslagen of anderszins worden verwerkt. Dit betekent weer onder meer dat in de nodige gevallen de “ondubbelzinnige toestemming” van de betrokkenen (klanten) moeten worden verkregen. Indien er sprake is van het verzamelen van gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, geloofsovertuiging, politieke voorkeur en dergelijke is zelfs de “uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen” vereist.

Hoe een aanbieder op afstand van producten en diensten die gebruik maakt van websites omgaat met persoonsgegevens van klanten wordt wel een “privacystatement” genoemd: het is een verklaring op de website waarin de aanbieder uiteenzet wat hij met de persoonsgegevens van klanten doet en waarom hij dat doet.

In het privacystatement vinden we o.a. wat de doelstelling van de verwerking is, de wijze van toegankelijkheid van de gegevens, in hoeverre cookies worden gebruikt en of de verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Het bureau legt geen verband tussen de gegevens die zijn opgeslagen in een Cookie en andere persoonsgegevens van u.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp neemt u dan contact met ons op.