Algemene voorwaarden

Spread the love

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVACY ADVIESBUREAU HOLLEMAN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zeeland op 2 november 1999 onder nummer 992196

1.TOEPASSELIJKHEID
Het Privacy Adviesbureau Holleman, verder ook te noemen het bureau, is een bureau dat zich ten doel stelt de praktijk uit te oefenen van adviseur op het gebied van privacybescherming, in het bijzonder het geven van juridische adviezen, een en ander in de ruimste zin van het woord, het optreden in rechte, voorzover de wet zulks toelaat, niet uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers van het bureau.

2.OPDRACHT
2.1 Iedere opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door het bureau. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Opdrachten worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd.

2.2 De opdrachtgever vrijwaart het bureau tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3 SCHRIFTELIJKE OFFERTE
3.1 Wanneer een opdracht naar verwachting fl. 1.000,- te boven zal gaan wordt aan de opdrachtgever een aanbieding schriftelijk in tweevoud gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend tenzij het bureau uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Op een dergelijk aanbod zijn de volgende leden van toepassing.

3.2 Het bureau tracht in de aanbieding een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te schetsen, zodanig gedetailleerd dat een goede beoordeling van de aanbieding door de opdrachtgever mogelijk is.

3.3 De aanbieding geeft inzicht in het uurtarief en de eventuele van toepssing zijnde vermenigvuldigingsfactoren.

3.4 De aanbieding vermeldt de raming van het naar redelijke verwachting van het bureau minimaal en maximaal aan de opdracht te besteden uren, het tijdstip waarop met de opdracht kan worden begonnen alsmede de vermoedelijke doorlooptijd van de opdracht.

3.5 Het bureau zal de opdrachtgever tijdig in kennis stellen van substantiële afwijkingen van de in het derde en vierde lid bedoelde grootheden.

3.6 De aanbieding vermeldt de betalingswijze.

3.7 De aanbieding gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

4. HONORARIUM EN VERSCHOTTEN
4.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door het bureau omvatten het eigenlijke honorarium en de zogenaamde verschotten.

4.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

4.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door het bureau periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief onder omstandigheden kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het bureau bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen. (Algemene voorwaarden worden vervolgd op pagina 2: z.o.z.) (vervolg Algemene Voorwaarden Privacy Adviesbureau Holleman d.d. 2.11.1999)

4.5 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door het bureau ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels e.d.). Behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever strekken de boeken van het bureau tot volledig bewijs van betaling door het bureau van de verschotten.

5 BETALING
5.1 Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van maximaal een kalenderkwartaal gedeclareerd.

5.2 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen ingaande de factuurdatum.

5.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.

5.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van fl. 50,-.

5.5 Indien een declaratie voor een opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan het bureau, nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Het bureau is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

6. VOORSCHOT
Het bureau kan indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een voorschot op de betaling van het honorarium en de kosten verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Het voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Het bureau heeft een aansprakelijkheidsverzekering.

7.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van fl. 50.000,- of, indien het door het bureau in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium.

7.3 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door het bureau, met instemming van de opdrachtgever, een bepaalde persoon of een bepaald drijf die respectievelijk dat niet deel uitmaakt van het bureau wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is het bureau niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon of door dat bedrijf mochten worden gemaakt.

8. ARCHIVERING
Behoudens voorzover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende bureau-dossier wordt gedurende tenminste tien jaar bewaard.

9. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
9.1 Op de rechtsverhouding tussen het bureau en zijn opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen het bureau en een opdrachtgever kennis te nemen.