about

Spread the love

Door de Wet bescherming persoonsgegevens die per 1 september 2001 inwerking is getreden zijn de voorschriften voor het omgaan met persoongegevens ingrijpend veranderd (zie Nieuws)

Als u wilt weten hoe uw bedrijf of organisatie nu en in de toekomst correct moet omgaan met de persoonsgegevens van werknemers, klanten of derden, dan kan het Privacy Adviesbureau Holleman u voorzien van deskundig advies.

Voor u als particulier wijst het adviesbureau van mr. dr. A. Holleman u de weg als u meent dat men niet correct met uw persoonsgegevens omgaat. Met deskundig juridisch advies en zonodig ook met concrete maatregelen.

Als advocaat of rechter kunnen u vragen worden voorgelegd die aanleiding geven tot het inwinnen van een specialistisch advies op privacy gebied. Het Privacy Adviesbureau Holleman kan u hiermee van dienst zijn.

Privacystatements op internet
Aankopen via internet wordt steeds vaker gedaan. Om de consument te beschermen tegen het gebruik van persoonsgegevens is er sinds februari 2001 een wet van kracht.
U kunt hier meer informatie over dit onderwerp vinden…

Inwerkingtreding Wet bescherming persoonsgegevens
Op 1 september 2001 treedt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking. Gegevensverwerkingen van ná dat tijdstip dienen per onmiddellijke ingang aan de eisen van de wet te voldoen. De WBP vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Binnen één jaar (dus vóór 1 september 2002) moeten alle op grond van de WPR bestaande verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe regelgeving. Een en ander houdt in dat iedere verwerking van persoongegevens (ook bestaande) moet worden aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) tenzij de verwerking is vrijgesteld van aanmelding. Of dat het geval is is te lezen in het Vrijstellingsbesluit van 7 mei 2001, Staatsblad jrg. 2001, nr. 250.

Reikwijdte van de WBP
Nieuw is dat in principe alle verwerkingen van persoongegevens (enige uitzonderingen daargelaten) door wie ook uitgevoerd (overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties enz.) onderworpen zijn aan de nieuwe en dezelfde regelgeving.

Positie van de betrokkenen
Nieuw is ook dat degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, de betrokkenen (voorheen de “geregistreerden” genoemd) meer rechten hebben dan onder de WPR. Zij moeten behoorlijk worden geÏnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. Voorts kunnen zij zich verzetten tegen verwerking van hun persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
De WBP stelt nieuwe eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens moeten in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Zij mogen slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en verder verwerkt. Er moet een wettelijke grond voor verwerking zijn.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoongegevens rust op de “verantwoordelijke”. Dat is degene die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Op hem rusten verschillende verplichtingen, zoals de de plicht om betrokkenen te informeren over zijn identiteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
Voordat de verantwoordelijke overgaat tot verwerking van persoonsgegevens moet hij het doel waarvoor hij persoonsgegevens wil verwerken duidelijk en precies hebben omschreven en moet hij de verwerking bij het CBP melden indien hij niet van die plicht is vrijgesteld.

Toezicht en Sancties
Het CBP houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Ter handhaving van de voorschriften van de WBP kan het CBP bestuursdwang toepassen. Bij overtreding van de voorschriften aangaande de aanmelding van verwerkingen kan het CBP eeb bestuurlijke boete van maximaal fl. 10.000,- opleggen. Tenslotte is overtreding van bepaalde voorschriften strafbaar gesteld.